Musical transformations: on changes in artistic practices and traditions

Henrik Frisk

henrik.frisk@kmh.se

Introduktion

Det globaliserade samhällets ökande informationshastighet, internets möjligheter och de pågående migrationsströmmarna genomsyrar alla aspekter av samtida kultur; överföring av kulturella traditioner och värderingar och den konstnärliga kreativitetens roll är några framträdande aspekter av detta scenario. I snabb takt föds nya behov och pockande möjligheter.

Henrik Frisk, Docent

Vad gör jag?

stuff.jpg

 • Frilansar som musiker och kompositör - elektronisk musik och improvisation
 • Jobbar här på KMH med handledning av doktorander som lektor i konstnärlig forskning och med undervisning i komposition.

Det som många tycker är svårt…

…och som är otydligt på många ställen jag har varit är hur det konstnärliga arbetet ska integreras med det skriftliga/reflexiva/undersökande. Varför?

Reflektion

 • Reflektion är en naturlig aspekt av mänsklig tillvaro. Vi reflekterar hela tiden för att vi är människor. När vi spelar reflekterar vi. Reflektion i det här sammanhanget är mer än det, det är när vi tänker på vad vi tänker på. Eller reflekterar över vad vi reflekterar över när vi spelar.
 • Reflektion i det här sammanhanget bör ses som det man gör när man rör sig bortom det omedelbara intrycket, och på det sättet är det vårt sätt att röra oss från det subjektiva tyckandet till det reflekterande resonemanget.
 • Vi kan kalla det en fenomenologisk objektivitet: vi reflekterar när vi talar om egenskaper hos något utanför oss själva eller när vi talar om egenskaper i vår egen upplevelse, men inte när vi talar om vår upplevelese i sig.

Teori

Teori är ett system av idéer. Musikteori är ett system av idéer om hur musik ska organiseras så den låter bra. Men teori är också ett samlingsnamn för kunskap som är meningsfull även utan sin praktiska komponent. Jag kan läsa Aristoteles och förstå vad han menar utan att förstå vem han var.

Metod

Metod är ett tillvägagångssätt. Om jag har ett problem jag vill lösa är metoden hur jag går tillväga för att lösa det. Den vetenskapliga metoden bygger på att jag ställer en hypotes för ett problem och sedan utför experiment för att testa min hypotes. En kvalitativ metod kan vara att jag intervjuar min medmusiker och tolkar svaren på ett systematiskt sätt.

Praktik

Det man gör när man gör det man gör.

Konstnärlig

 • En form för kunskap och en slags metod - det konstnärliga resonemanget ligger i grunden för valen man gör.
 • Den konstnärliga metoden sätter till viss resultatet i centrum: det är resultatet som räknas
 • Hur det låter blir grunden för den validering jag kan göra av metoden.

Vetenskaplig

 • En form för kunskap och en slags metod - det vetenskapliga resonemanget (experimentet) ligger i grunden för valen man gör.
 • Den vetenskapliga metoden validerar resultatet, det är den som är central.

Praktiskt respektive teoretiskt arbete

Motsättning?

Finns det egentligen en motsättning mellan dessa två sätt att systematisera kunskap på?

Praktisk kunskap

Kunskap som är rotad i en praktik.

Att cykla

Teoretisk kunskap

Teori är ett system av idéer, alltså är teoretisk kunskap kunskap om sådana system.

Att veta hur en cykel fungerar och kunna prata om det.

Logisk skillnad

Det finns en logisk skillnad mellan teori och praktik som kan reduceras till:

 • Praktik: Att göra / att kunna
 • Teori: Att veta / att beskriva

Praktisk teori

Teori som utgår från det praktiska kunnandet.

Vilka system av idéer finns inbäddat i det som är ditt praktiska kunnande?

Teoretisk praktik

Praktik som härstammar ur ett teoretiskt perspektiv.

Att arbeta fram en praktik ur ett strikt teoretiskt formulerat problem. (Ganska vanligt)

Sammanfattning

 • Teori och praktik är inte nödvändigtvis tudelade. De är olika sätt att se på kunskap, olika logiska modeller.
 • Det är lätt att missta kunskap för teori, vilket är fel. Kunskapen som en musiker besitter (som musiker) är i allmänhet praktisk.
 • Det finns alltid en teoretisk aspekt av praktik och vice versa.

Exempel

Vetenskaplig modell

Ett vetenskapligt arbete med ett nödvändigt konstnärligt arbete.

Exempel

 1. Utarbeta en metod och teoristudie utifrån en prototyp av en komposition eller liknande.
 2. Arbeta fram det konstnärliga resultatet
 3. Skriv färdigt resultatet som innehåller utvärderingen av frågan i relation till artefakten.

Konstnärlig modell

Det konstnärliga och det skriftliga är två från varandra skilda artikulationer av kunskap och behöver inte vara sammanvävda.

Exempel

 1. Ett konstnärligt arbete förbereds, genomförs och framförs med en lärare.
 2. Ett teoretiskt arbete om någon del av det konstnärliga arbetet eller något helt annat (t.ex. om nervositet) skrivs med en handledare oberoende av huvudläraren.
 3. De två delarna examineras var för sig av olika exminatorer.

Konstnärlig forskning

Att betrakta det konstnärliga arbetet som både objekt, resultat och metod.

Exempel

Det konstnärliga arbetet är i sig kunskap som gestaltas i det konstnärliga resultatet. Därför är detta i sig det enda resultat som behövs eller ens kan tänkas finnas.

Metodfråga

Genom att betrakta metoden som resultatet har man i vissa fall försökt komma runt utmaningen att integrera det praktiska med reflektionen.

Exempel

 1. Jag gör mitt konstnärliga arbete.
 2. Jag dokumenterar min process med en dagbok (metod).
 3. Dagboken blir mitt skriftliga arbete.

Transformations och hybridmetoder

Intercultural transformation processes,

DSC_3353.JPG

Det fältarbete som utgör kärnan i “Transformations” bygger på tio års interkulturellt konstnärligt arbete inom den svensk-vietnamesiska gruppen The Six Tones. Inom ramen för flera seniora konstnärliga forskningsprojekt har dels metoder för att analysera konstnärliga processer vuxit fram, dels en fördjupad förståelse för interkulturellt konstnärligt arbete.

Global/transnational transformation processes

DSC_3358.jpg

Inom “Musical Transformations” kommer två delprojekt med fältarbete i dynamiska kontexter i Vietnam och Sverige att analyseras med avseende på interkulturella, globala/transnationella respektive lokala/nationella transformationsprocesser. Projektet syftar till dekoloniserad metodologisk förnyelse och fördjupad förståelse av transformationer i musik genom en ökad förståelse av konstnärliga processer.

Local/national transformation The Six Tones and friends

DSC_3798.jpg

Förväntade resultat kan också peka bortom den specifika kontext där projektet utspelar sig, i skärningspunkten mellan musiketnologi och konstnärlig forskning, mot ett vidgat tvärvetenskapligt studium av musik.

Frågor?

Diskussion…

Henrik Frisk